Algemene Voorwaarden So Ham Yoga                                                                                                   

KvKnr. 60578645

Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een yogales, cursus, workshop of privé sessie bij So Ham Yoga. Door ondertekenen van het inschrijfformulier/ betaling van cursus of workshop wordt zonder voorbehoud verklaard, akkoord te gaan met de verbonden voorwaarden.

Abonnement:
Lid worden: Bij inschrijving voor het abonnement ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van So Ham Yoga.
Lesgeld: Het lesgeld is een gemiddelde van alle lessen in een jaar, met daar in mindering gebracht 9 vakantie weken. Je betaalt deze vakantie weken niet en deze kun je niet inhalen. Iedere maand betaal je hetzelfde bedrag óók als het vakantie is. So Ham Yoga heeft het recht om het abonnementsgeld tussentijds, binnen alle redelijkheid aan te passen.
Betaling: Het lesgeld dient op de 1ste van de maand op rekening  NL71INGB 0007 0880 84  t.n.v. So Ham Yoga te Helmond overgeschreven te zijn, met als betalingskenmerk voor en achternaam en de betreffende maand. Bij voorkeur middels een automatische overschrijving.
Lesdag: Je schrijft je in op een dag naar keuze en dit is jouw vaste lesdag. Hierdoor heb je altijd een vaste plaats in de les. Wisselen van dag is helaas niet mogelijk omdat er in kleine groepen les gegeven wordt.
Inhalen van lessen: Inhalen van een les is beperkt mogelijk omdat er kleine groepen zijn. Er is geen garantie dat je jouw les kan inhalen. Inhalen is alleen mogelijk als je ziek bent of wegens vakantie. Als je een keer een les mist wegens ziekte of vakantie dan kan in overleg gekeken worden voor een mogelijkheid om de les in dezelfde maand in te halen bij een andere les.
Opzegging: Er is een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen vinden plaats voor de 1e van de nieuwe maand, per mail. Abonnementen kunnen niet op pauze gezet worden, wil je tijdelijk stoppen dan is er een opzegtermijn van 1 maand. Bij elke nieuwe inschrijving betaal je opnieuw de inschrijfkosten weer.

10 lessen kaart:
Een 10 lessenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden exclusief vakanties. Je mag les komen volgen naar keuze binnen deze 4 maanden. Met deze 10 lessenkaart heb je geen vaste plek in de les en er kunnen geen lessen vooraf gereserveerd worden. Het volgen van een les kan door op de dag zelf te vragen of er plaats voor je is.  Met een 10 lessenkaart is er geen garantie voor een plaats in de les.

Lesrooster en annulering van lessen:
Op de website wordt tijdig aangegeven wanneer er geen les is in verband met vakantie. So Ham yoga heeft het recht om deze vrij in te delen voor vakantie en of bijscholingen. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantie weken al vanaf (9 weken). So Ham yoga houdt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Naar alle mogelijkheid wordt gekeken om een alternatief aan te bieden om toch de les te kunnen volgen op een andere dag. Met reguliere feestdagen zal er geen les gegeven worden en dit zijn geen inhaallessen.

Workshops:
Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van So Ham Yoga en is jouw plaats in de workshop definitief.
Annuleren: Annuleren kan tot 1 week voor de aanvang van de betreffende workshop en ontvang je volledige betaling terug. Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende workshop is geen retour van de betaling meer mogelijk.

Cursussen:
Betaling/Reserveren:  Bij betaling van het cursusgeld ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van So Ham Yoga. Bij betaling van de cursus is ook jouw plaats in de cursus definitief. Er is een mogelijkheid om in 1 keer het cursus geld te betalen of in 2 termijnen. De eerste termijn zal aan het begin van de cursus zijn en de 2e termijn op de helft van de cursus.
Annuleren: Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de start van de cursus. Bij annuleringen korter dan 2 weken voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.
Ziekte/afwezigheid: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag. Mocht je tijdens de duur van de cursus ziek worden dan is er helaas geen mogelijkheid tot terugbetaling van de cursus. Het lesmateriaal zal toegestuurd worden zodat er thuis verder gewerkt kan worden aan de cursus.
Deelname aan de cursussen: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de cursus. De cursus zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden aan So Ham Yoga.

Inlichting gezondheid:
Deelname aan de lessen, workshops, cursussen en of privé sessies geschiedt op volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de les, workshop, cursus of privé sessie aan So Ham Yoga door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten is noodzakelijk. Mocht je nieuwe klachten of beperkingen krijgen meld dit dan opnieuw aan So Ham Yoga.

Zwangerschap:
Het is verplicht om So Ham Yoga zo snel mogelijk in te lichten als je zwanger bent, So ham Yoga is niet gespecialiseerd in het geven van zwangerschap yoga, deelname aan de lessen zijn op eigen risico. Licht de docent ook in wanneer je weer begint met yoga als je zwanger bent geweest, dit in verband met de herstel periode.

Aansprakelijkheid:
So Ham Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de yoga les van So Ham Yoga wordt gegeven.  De cursist vrijwaart So Ham Yoga voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.